Retningslinjer for bidragsytere

Redaksjonen ber om at disse retningslinjene følges, for å holde arbeidsmengde og utgiftsnivå nede. Bidragsytere kan risikere at manuskripter som ikke følger retningslinjene, ikke blir vurdert. Manuskripter bør om mulig sendes inn elektronisk, men redaksjonen tar også imot papirutskrifter. Bruk minst punktstørrelse 12. Artikler skal normalt ikke overskride 20 manussider (tilsvarende 50 000 tegn, inklusive mellomrom). Manuskripter returneres vanligvis ikke. Kortfattede opplysninger om bidragsyterne trykkes samlet i Telemark historie. Ved siden av navn bør derfor nåværende beskjeftigelse oppgis.

Standard for teksten

Sitater markeres med anførselstegn, ikke med kursiv. Lengre sitater (over tre linjer) skilles fra den løpende teksten med innrykk og skal da ikke ha anførselstegn. Uthevelse av ord bør vanligvis skje med kursiv, ikke fet skrift, sperret skrift eller understrekning. Orddelingsfunksjon («myke bindestreker») bør ikke brukes. Bruk bare ett mellomrom etter punktum. Avsnitt markeres med innrykket førstelinje, ikke med blanklinje. Bruk tabulatorer og avsnittsformattering til å plassere tekst, ikke mellomromstasten. Navn på aviser og tidsskrifter får ikke anførselstegn, men kursiveres. Redaksjonen mottar gjerne illustrasjoner som passer til innsendt stoff, eller forslag om slike. Illustrasjoner og figurer bør helst sendes som separate filer, men gode originaler kan også legges ved på papir.

Standard for eventuelle referanser og noter

Telemark historie bruker fotnoter, ikke sluttnoter. Løpende henvisninger til litteratur og kilder skal stå i fotnotene, ikke i parenteser i teksten. Artikkelen kan ha egen litteraturliste dersom det er ønskelig, men dersom den har noteapparat, bør forfatteren vurdere om opplysningene like gjerne kan gis der.

Fotnoter, litteratur:
  1. Rikard Berge: Folkediktning paa Tinn, Rjukan 1925: 8 ff.
  2. Bernt C. Lange: «Et nyfunnet pilegrimsmerke gjenkjent på kirkeklokke», Telemark historie 1986: 49.
  3. Claus Krag: Vikingtid og rikssamling: 800-1130, bd. 2 i K. Helle (red.), Aschehougs norgeshistorie, Oslo 2005: 122.
  4. Halvdan Koht: «Trongen til demokrati i 1814», i K. Mykland (red.), Omkring 1814, Oslo 1967: 125.
  5. Ibid.: 126.
  6. Berge 1925:5.
Fotnoter, arkivmateriale:
Uten forkortelse:
  1. Riksarkivet, Kirke- og undervisningsdepartementets arkiv (heretter KUD). Kontor A, Visitasberetninger 1815-1850. I: 15-27.
Med forkortelse:
  1. KUD. Kontor A, Visitasberetninger 1815-1850. I: 15-27.
Litteraturliste:

Berge, Rikard: Folkediktning paa Tinn, Rjukan 1925.
Nerbøvik, Jostein: «’Fram Bondemand, fram!’ Venstre og bonderørsla i Telemark 1865-1920», Telemark historie 1990, s. 52-69.
Reitan, Gaute: «Fra kokegroper til halshogginger på Faret – bruk og gjenbruk av et kultsted gjennom 1600 år», s. 177-187 i Lil Gustafson, Tom Heibreen og Jes Martens (red.), De gåtefulle kokegroper, Oslo 2005.