Innstilling til Rikard Berges pris og jubileumspris 2004

Komitéen for Rikard Berges minnefond har i møte 2/4-04 blitt enige om følgende:

  1. Til Rikard Berges pris for 2004 innstilles Peter Fjågesund for boka: Til Telemark! Utlendingers reiser på 1800-tallet.
  2. Til Jubileumsprisen 2004 innstilles Redaksjonsnemnda i Drangedal Historielag for mangeårig utgivelse av den lokalhistoriske boka Det var ein gong – Minner frå Drangedal.
Begrunnelsen for innstillinga av Peter Fjågesund til Rikard Berges pris 2004 er følgende:

Peter Fjågesund har i boka Til Telemark! Utlendingers reiser på 1800-tallet tatt for seg et emne som tidligere ikke har vært underkastet en systematisk, sammenstillende og helhetlig behandling. Gjennom bruk av om lag 200 reisebeskrivelser skrevet av utlendinger –særlig av briter og tyskere – beskriver han deres oppfatning av og syn på Telemarks natur og kultur spesielt på 1800-tallet.

Det benyttede kildemateriale – reiseskildringene – gir oss stundom interessante opplysninger av kulturhistorisk art som ikke forekommer i annet kildemateriale foruten at de også er kilde til kunnskap om hvordan utlendinger så på Telemark og telemarkinger. Ved at bokas hovedfokus er på 1800-tallet, dvs. at den også dekker tidsperioden for den norske nasjonalromantikken, får vi her et supplement og en noe annen vurdering i forhold til nordmenns egen innsamling, dokumentasjon og beskrivelse av norsk natur og kultur. Boka er med andre ord et svært nyttig tilskudd til vår historiske og kulturhistoriske litteratur.

I sin behandling og bearbeiding av reiseskildringene kontekstualiserer Fjågesund stoffet, og setter det inn i en større historisk og kulturhistorisk sammenheng, bl.a. gjennom beskrivelse av kommunikasjon og natursyn.

Fjågesund deler framstillinga inn i to hovedkapitler – et om kultur og folkeliv i Telemark og et om telemarksnaturen. Under kapitlet om kultur og folkeliv får vi høre om telemarkingene som klødde seg som skabbete hunder, om deres renslighet, om deres matskikker og kirke og kristenliv, om klesdrakten som var betydelig burlesk og om kvinner som var de reneste amasoner. I kapitlet telemarksnaturen fortelles det bl.a. om utlendingenes opplevelser og oppfatning av Rjukanfossen og Gaustatoppen. Men i motsetning til de ivrige norske nasjonalromantikere som stort sett bare var interessert i de øvre deler av Telemark, behandler også boka utlendingenes opplevelser og beskrivelser av de nedre delene av Telemark.

Komiteén vil også trekke fram Fjågesunds gode og fine formidling av stoffet. Han har fullt ut lyktes i å gi et brokete og mangeartet kildemateriale en stringent og godt oppbygd behandling og framstilling. Forfatteren evner dessuten å gi stoffet en lettfattelig og lettlest form som virker fengslende. Til tider er framstillinga direkte fornøyelig og underholdende lesning. Videre krydres boka med mange sitater og stundom refereres dikt, noe som gjør den enda mer interessant og leseverdig. Det er også grunn til å trekke fram bokas mange fine og interessante illustrasjoner. Fjågesund har klart å kombinere et arbeid av god faglig standard med god formidling, noe som gjør at ikke bare faghistorikere vil ha utbytte av å lese boka, men at den også skulle ha en bred allmenn interesse og appell.

På grunnlag av det ovenstående finner komiteen Peter Fjågesund verdig til å innstilles til Rikard Berges pris 2004.

Begrunnelse for innstilling av Redaksjonsnemnda i Drangedal Historielag for Jubileumsprisen 2004 er følgende:

Drangedal Historielag har ved flere anledninger vært aktuell som prisvinner. Komitéen syns det derfor er trivelig at den i år kan innstille Redaksjonsnemnda i Drangedal Historielag til Telemark Historielags Jubileumspris 2004.

Redaksjonsnemnda i Drangedal Historielag innstilles til Jubileumsprisen for mangeårig arbeid med og utgivelse av den lokalhistoriske bokserien Det var ein gong – Minner frå Drangedal. Første bok kom i 1976, deretter var det et opphold fram til 1979 da bok nr. 2 fulgte. Siden har boka kommet ut årlig, og fjorårets bok var nr. 26 i rekka.

Den sittende redaksjonsnemnda består av Olaf Vogsland, redaktør, med Dag Straume, Jørgine Haugen og Harald Lone som medlemmer. Denne redaksjonsnemnda er svært aktiv og deres arbeid er en helt nødvendig forutsetning for bokseriens utgivelse. Ikke bare redigerer de innkomne artikler, men de skriver også en del av stoffet selv. Ei slik årlig bok fra et historielag er å betrakte som en bærebjelke i et lokalhistorisk arbeid og en uvurderlig formidlingsarena av lokalhistorie til lek og lærd. Den lokalhistoriske aktivitet gjennom utgivelse av årlige bøker tilfører ikke bare Drangedals innbyggere verdifull historisk kunnskap og viten om sitt eget lokalmiljø, men den kan også bidra med interessant kildestoff og litteratur til faghistorikere. Bokserien har videre en klar identitetsskapende funksjon for lokalmiljøet.

Fjorårets bok har et bredt spenn og spekter når det gjelder artikler. Her kan nevnes artikler av samferdselshistorisk art som ”Min fyrste bil” og ”Automobilulykka i 1915”. Vi får også høre om tjenestejenta Anne Olsdatters triste skjebne. Videre inneholder boka artikler om håndtverk – ”Møbelsnikkarar i Kjosen” og ”Gardssmier”. Utover dette forekommer også en interessant artikkel av mer folkloristisk karakter om sagnet om nonna i Ringdalen. Gjennom denne floraen av emner gir boka et allsidig innblikk i lokalmiljøets historie. Karakteren av artiklene er også forskjellig. Noen av dem er rene minneartikler eller autobiografier, noen er av mer dokumentarisk karakter, mens atter andre har en mer analytisk tilnærming.

Gjennom de 26 bøkene som hittil er kommet ut, er det produsert om lag 4000 trykte sider med lokalhistorie fra Drangedal. Dette er i seg selv imponerende. Men artiklene er i tillegg gjennomgående godt gjennomarbeidet, og om ikke bare artiklene emnemessig har et stort spenn, så er det også et stort spenn m.h.t. historisk periode de behandler.

Bokserien har en stor og vid leserkrets. Den leses ikke bare av innbyggere i Drangedal, men også utenbygds har den lesere. I flere år har boka fått gode kritikker og hederlig omtale i dagspressa. Utgivelsen av bokserien har dessuten vært en viktig stimulator for den lokalhistoriske interessen i Drangedal.

Komiteen ønsker gjennom en innstilling til Jubileumsprisen å gi honnør til et aktivt og levende lokalhistorisk miljø som på fritida i en årrekke har stått for utgivelse av verdifulle, faglig interessante og populære bøker.

På grunnlag av det ovenstående finner komitéen Redaksjonsnemnda for Drangedal Historielag verdig til å innstilles til Jubileumsprisen 2004.

 

For komiteen for Rikard Berges minnefond

Herleik Baklid
leder