Vedtekter for Telemark historielag

§ 1

Telemark historielag er en lokalhistorisk forening for Telemark fylke.
Lagets formål er:
– å arbeide for at alt av lokalhistorisk interesse i Telemark blir tatt vare på og vernet om.
– å vekke, øke og spre interesse for og kunnskap om Telemarkshistorie.

For å oppnå dette tar laget sikte på:

a) organisere og hjelpe fram lokalhistorisk virksomhet, samarbeide med lokale historielag, med museer og arkiver, med skoler og andre offentlige og private institusjoner som arbeider med historie og kulturvern i landsdelen.

b) registrere, samle og gjøre lokalhistorisk kildemateriale alment tilgjengelig.

c) gi ut et årsskrift for Telemark historielag og andre lokalhistoriske skrifter.

§ 2

Medlemskap er åpent for:
a) enkeltpersoner

b) lokale historielag

c) andre lag som arbeider på deler av virkeområdet til Telemark historielag på en slik måte at det felles arbeidsfeltet utgjør betydelig del av vedkommende lags virksomhet

Enkeltpersoner og lokale historielag oppnår medlemskap ved å melde seg til lagets sekretær eller kasserer. Andre lag som ønsker medlemskap vender seg til Telemark historielag, og blir medlemmer etter vedtak i Telemark historielags styre. Et mindretall i dette styret kan anke styrets avgjørelse inn for årsmøtet.

§ 3

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det kunngjøres med minst 2 ukers varsel i lokalpressen. Styret kan velge å kunngjøre årsmøtet på annen betryggende måte. Alle fremmøtte medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Personlige medlemmer har en stemme. Lag som er medlemmer har hver fire stemmer, som disponeres av vedkommende lags formann, eller en annen som møter på dennes vegne. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett, årskontingent, valg av formann, styremedlemmer, valgkomité, revisor og til andre tillitsverv. Når det gjelder valg av styret, skal valgkomiteen tilstrebe en distriktsvis fordeling av kandidatene. Andre saker som samsvarer med lagets formål kan fremmes senest 1 – en uke – før årsmøtet ved skriftlig henvendelse til styret.

§ 4

Laget ledes av et styre på 7 medlemmer, formann, nestformann, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Samtlige styremedlemmer har personlige varamenn. Styremedlemmene velges for to år ad gangen, de øvrige tillitsmenn velges for ett år. (Tre av de styremedlemmer som velges første gang, velges for ett år. Dette gjøres ved loddtrekning.) Styret konstituerer seg selv. Styret er lagets kontaktledd med andre historielag og fylkets kulturstyre og kulturmyndigheter for øvrig. Det har ansvaret forlagets økonomi og forvaltningen av lagets eiendeler. Styret er vedtaksdyktig når minst 5 av dets medlemmer er til stede, og innkallingen til møtet har skjedd på vanlig måte.

§ 5

Om styret ikke lar avholde årsmøte i 2 påfølgende år, kan en frivillig gruppe av medlemmer – etter vanlig kunngjøring – holde årsmøte. Det nye styret overtar det gamle styrets retter og plikter.

§ 6

Oppløsning av laget kan bare skje på et årsmøte og ved enstemmig beslutning. Landslaget for Bygde- og byhistorie skal på forhåndkonsulteres. Lagets midler kan ved oppløsning overføres til andre historielag i fylket, eller stilles til disposisjon for tiltak i fylket som samsvarer med lagets formål. Lagets arkiv skal deponeres ved Telemark Fylkesbibliotek, for mulig senere overføring til et fylkesarkiv.